Vedeli ste, že z týchto príjmov nemusíte platiť daň?

0
1332
63866987 - man writes a pen on an credit document

Dane sú pre nás akousi nutnosťou, keďže ich musíme platiť pravidelne, a to v príslušnom zdaňovacom období! Ide v podstate o povinné bezúčelové platby štátu, s ktorými práve štát hospodári podľa vlastného uváženia a potrieb, no okrem iného ich alokuje na potrebné miesta. Financuje z nich tiež sociálne podpory, záchranné práce škodových udalostí a mnoho ďalšieho. Existuje niekoľko typov daní ako sú spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmov či vlastníctva nehnuteľnosti. Dane online tiež rozdeľujeme na priame a nepriame. Čo sa týka prvého typu daní, ide o platby, ktoré platíme štátu prostredníctvom finančných úradov priamo. Nepriame dane už podľa samotného názvu platíme nepriamo, a to napríklad vtedy, keď si niečo zakúpime v obchode. To by bolo v krátkosti o daniach a ich základnom členení, čo však nie je náplňou tohto článku. Pýtate sa, z ktorých príjmov nemusíte platiť daň? Ak sa aj vy chcete dozvedieť množstvo informácií, o ktorých ste doposiaľ možno ani len netušili, ste na správnom mieste!

Kedy (ne)musím platiť dane?

Ak ste boli počas príslušného roku klasickým zamestnancom u jedného zamestnávateľa a iné príjmy ste nemali, daňové priznane podávať nemusíte – ročné zúčtovanie za vás pripraví a odovzdá váš zamestnávateľ. To isté platí aj pre človeka, ktorý počas daného roku vystriedal niekoľkých zamestnávateľov, ale nepracoval pre dvoch a viacerých naraz. Existuje však niekoľko prípadov, kedy musíte podať daňové priznanie sám, a to vtedy, ak:

 • ste predchádzajúci rok zarobili aspoň polovicu nezdaniteľného minima;
 • ste prechádzajúci rok pracovali pre niekoľkých zamestnávateľov a u niektorého z nich ste nepodpísali prehlásenie k dani;
 • ste mali okrem platu a mzdy aj ďalšie príjmy – príjem z prenájmu, podnikania alebo kapitálového majetku;
 • ste mali okrem príjmu na Slovensku aj príjem od zamestnávateľa v zahraničí.

Samozrejme, že nie vždy vzniká povinnosť podať daňové priznanie, čiže existuje niekoľko situácií, kedy vám táto povinnosť zaniká, a to vtedy, ak dosahujete príjem z:

 • predaja nehnuteľnosti, čiže buď nadobudnutím dedením, resp. postupným dedením; po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti; po uplynutí piatich rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku;
 • predaja hnuteľnej veci;
 • výživného;
 • príležitostnej poľnohospodárskej výroby resp. prenájmu hnuteľných veci (do 500 € je príjem oslobodený od dane);
 • dávok a podpôr;
 • dotácií na podporu zamestnania;
 • dávok výsluhového zabezpečenia;
 • plnenia z poistenia osôb (existujú však výnimky);
 • prijatých náhrad škôd;
 • štipendií;
 • daňových bonusov;
 • zamestnaneckých prémií.

Uľahčite si vyplnenie daňového priznania

Bližšie informácie o tom, kedy musíte, resp. nemusíte platiť dane z príjmu sú definované v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ak predsa len potrebujete podať online daňové priznanie, treba mať na pamäti, že máte čas len do konca marca! Dajte prednosť forme online vyplnenia daňového priznania s automatickou kontrolou chýb, ktorá vám zaberie minimum času, no okrem toho budete mať istotu, že ste na nič podstatné nezabudli!