Nový stavebný zákon – Koniec čiernych stavieb na Slovensku?

0
3932

V roku 2015 čakajú Slovensko výrazné zmeny, minimálne v oblasti stavebníctva. Začiatkom tohto roka vstúpila totiž do platnosti novela zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Čoho sa týkajú najvýraznejšie zmeny, ktoré upravený zákon priniesol? Ak sa chystáte niečo stavať, v stavebníctve podnikáte alebo len chcete byť dobre informovaný, v tom prípade pozorne čítajte. A buďte pripravený na to, že schválená novela výrazne zamedzí nepovolené stavby, takže ak nemáte potrebné stavebné povolenie, elektrocentrály a ostatné príslušenstvo nechajte radšej vypnuté.

Veľké zmeny

Zrušenie dodatočného povolenia stavať, nariadenie zbúrania čiernych stavieb, ako aj procesné úľavy pri menších rodinných domoch – to je gro novelizovaného stavebného zákona.

K zásadným zmenám patrí tiež to, že zákon rozširuje povinnosť vypracovať územný plán pre všetky obce a nie iba tie väčšie s počtom obyvateľov presahujúcim dvetisíc. Obce ho budú musieť zabezpečiť do roku 2035 (podľa veľkosti či zostavy obyvateľov). Chtiac či nechtiac sa to teda dotkne každého z nás.

Nový zákon zavádza aj zastavovací plán, ktorý má obsahovať presné podmienky pre ešte nezastavané stavebné pozemky, a tak sa bude postupne nahrádzať doterajšie rozhodovanie stavebných úradov o umiestnení stavby v správnom konaní.

Taktiež určuje pravidlo, podľa ktorého sa majú prvotne zastavať nezastavané stavebné pozemky v zastavanom území, najmä tzv. prieluky. Územný plán by mal teda zahŕňať nielen plochy a jednotlivé pozemky, ktoré sú určené na zastavanie (stavebné pozemky), ale aj také, ktoré sú vylúčené zo zastavania.

Dajú tieto zmeny konečne stopku čiernym stavbám, tak rozšíreným na Slovensku?

Koniec čiernych stavieb

Už zopár dní platná novela upravuje aj postupy stavebných úradov pri stavbách „načierno“.

Novela jasne definuje, čo je to nepovolená stavba a zohľadňuje tiež účasť investora na porušení zákona rozložením adekvátnej zodpovednosti aj na ostatných účastníkov čiernej stavby. Vylučuje tiež možnosť získať dodatočné stavebné povolenie.

Všetkým stavebníkom čiernej stavby, na ktorej sa začalo pracovať alebo bola zhotovená pred začiatkom účinnosti nového zákona, však ostala ponechaná možnosť podať do 30. júna 2016 žiadosť o dodatočné povolenie takejto stavby.

Novelizovaný stavebný zákon zahŕňa tzv. “generálny pardón” pre staršie stavby, čo znamená, že za čierne stavby sa nebudú považovať stavby a zmeny stavieb uskutočnené bez stavebného povolenia alebo ohlásenia pred 1. septembrom 1997.

Čo to znamená v praxi?

Ak by ste sa napriek zákonným zmenám predsa odhodlali stavať bez stavebného povolenia, či už svojpomocne, k čomu využijete iba malé minirýpadlo, alebo s pomocou väčších strojov a firiem, rátajte s vážnymi následkami a postihmi. Ak totiž úrady nájdu takúto nepovolenú stavbu (bez stavebného súhlasu alebo stavebného povolenia), stavebný úrad je povinný Vám ako stavebníkovi hneď nariadiť jej odstránenie na vlastné náklady.

V rozhodnutí  sa určí presná lehota na odstránenie stavby, podmienky, ktoré bude treba dodržať pri jej odstraňovaní (ako odvoz odpadu, uvedenie miesta stavby do pôvodného stavu a iné), ako aj výšku kaucie, ak sa rozhodnete nariadenie príslušného úradu ignorovať. Môže Vás to teda vyjsť poriadne draho. Zohnali ste si už náhradné diely do ťažkej techniky a chcete začať hneď zjari stavať? Netreba zabúdať, že v najhoršom prípade by sa to mohlo skončiť až exekúciou.

Rozhodnutie o nariadení odstránenia čiernej stavby alebo jej časti bude zasielané do vlastných rúk, zverejní sa aj na úradnej tabuli a na webovej stránke príslušného stavebného úradu.

Pozor, sankcie pri nepovolenej stavbe hrozia aj stavebnej firme, dokonca zákon pripúšťa možnosť odňatia oprávnenia na podnikanie. V prípade, že ste stavebná firma a práve máte za sebou drahý servis strojov, ktorý ich mal pripraviť na novú sezónu, dávajte si dobrý pozor. Stačí jeden prešľap a môže sa stať, že investícia do strojov sa Vám už nevráti, ba čo viac, budete za svoju malichernosť draho platiť. Odteraz si teda budete musieť dávať veľký pozor na to, komu a čo staviate. 

Nevyhnutné potvrdenia

Ak teda chcete mať všetko vysporiadané skôr, ako sa pustíte do výstavby, určite neobíďte nový zákon, ktorý nariaďuje držať na stavbe okrem prikázanej dokumentácie aj doklady o množstve a skladbe stavebných výrobkov dodaných na stavenisko. A to aj v prípade „svojpomocnej“ výstavby. 

V praxi to znamená súpisy všetkých vykonaných stavebných prác a dodacie listy, no taktiež odkladať faktúry a bločky. Novou povinnosťou je tiež mať na stavbe aj záznamy o množstve odvezenej zeminy.

Nuž, ako vidieť, opäť je bežným smrteľníkom o niečo viac pritiahnutá oprata. Poriadok musí byť, no či nový stavebný zákon skutočne prinesie vytúžené ovocie, ukáže iba čas.

Zdroj: ulclegal.com, obycajnilucia.sk, magazin.reality.sme.sk

Foto: © [Syda Productions] / Dollar Photo Club