Hudobný sluch a vnímanie hudby.

0
2182

Nie každému sudičky do vienka prisúdili hudobný sluch. Už na prvom stupni základnej školy majú žiaci v rámci povinných predmetov aj vyučovací predmet hudobná výchova. Dobrý pedagóg už vie rozlíšiť, či má dieťa hudobný sluch a podľa toho k nemu v rámci výuky pristupuje.

Hudobné nadanie populácie je možné graficky znázorniť pomocou Gaussovej krivky. Je len malé percento jedincov, ktorí sú výnimočne nadaní a rovnako aj tých,  ktorí majú extrémne nízky stupeň hudobného nadania, tzv. amúziu.

Hudobný sluch rozdeľujeme na absolútny, teda vrodený a relatívny, ktorý dokáže rozpoznať tóny do určitej výšky s oporou v tóne, resp. akorde. Relatívny hudobný sluch je v rámci populácie rozšírenejší a je považovaný za typologický protipól absolútneho sluchu.

Vnímanie tónov je základom vnímania hudby. Postupný rad tónov v rámci zvoleného princípu, ktorý nepresahuje rozsah oktávy nazývame stupnica. Usporiadaním tónov stupnice vzniká melódia.

Niekto by si mohol myslieť, že počúvanie hudby je činnosť pasívna, ale nie je tomu tak. Organizmus človeka si pomocou sluchového receptoru sprostredkuje zvukové podnety a spracuje ich sluchovým analyzátorom, preto sa môže stať, že dvaja jedinci môžu vnímať tú istú skladbu rozdielne. Na jej prežívanie má vplyv vek, osobnosť, hudobné vzdelanie a samozrejme aj psychika, kedy vnímame nielen zmyslovú podobu danej skladby, ale prenikáme aj do jej obsahu. Hovoríme o tzv. apercepcii, teda hudobnom zážitku, ktorý sa prejaví v našom správaní napríklad vo forme obdivu, zapojenia sa, či prejavom rôznych emócií.

Ak zistíte, že má Vaše dieťa hudobný sluch a fascinuje ho hudba, skúste mu vybrať nejaký hudobný nástroj. Nehovorím, že mu máte hneď kúpiť syntetizátory, ale možno na začiatku by ste mohli skúsiť napríklad detskú flautu.

Hovorí sa, že ľudia, ktorí majú dobrý hudobný sluch sa ľahšie učia cudzie jazyky. Ak vidíte, že majú Vaše deti pozitívny vzťah k hudbe, skúste svojim ratolestiam zaplatiť detské kurzy angličtiny a uvidíte ako im to s učením cudzieho jazyka pôjde.

No a keď zistíte, že Vaše dieťa nie je žiadny hudobný nadšenec a nemá ani zvlášť vyvinutý hudobný sluch, nezúfajte. Veď ako kedysi povedal ešte Titus Livius:“Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch ako srdce“. A to máme všetci. Je len na nás, čí ním hudbu začneme vnímať, alebo nie.