Zamestnávatelia, POZOR! Inšpekcia práce avizuje zvýšené kontroly počas leta

0
690
Zamestnávatelia, POZOR! Inšpekcia práce avizuje zvýšené kontroly počas leta

Uvoľňovanie opatrení proti koronavírusu aj sezónne práce. To všetko predstavuje zvýšené riziko pracovného úrazu. Národný inšpektorát práce (NIP) zaznamenal v uplynulých týždňoch niekoľko závažných úrazov, pri ktorých prišli o život až štyria ľudia. Varuje, že aj chvíľková nepozornosť môže mať za dôsledok stratu života.

Kontrola predpisov BOZP

V letných mesiacoch je podľa dlhodobých skúseností inšpekcie práce riziková najmä práca v stavebníctve, poľnohospodárstve a doprave, kde sa stali viaceré závažné pracovné úrazy s následkom smrti, respektíve úrazy s ťažkou ujmou na zdraví. Upozorňuje zamestnancov aj zamestnávateľov, aby aj v tomto období venovali zvýšenú pozornosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Inšpektorát navyše avizuje zvýšený počet kontrol v najbližších týždňoch. Venovať sa majú najmä dodržiavaniu predpisov BOZP na celom Slovensku. Momentálne sa kontroly zameriavajú na bezpečnú prevádzku vyhradených technických zariadení a následne inšpektorát avizuje zvýšené kontroly v oblasti dopravy a poľnohospodárstva.

Dôležitou súčasťou BOZP je aj nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), ktoré chránia pred pracovnými úrazmi, ale aj chorobami z povolania.

Čo všetko zahŕňa OOPP

Zákon hovorí, že osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý:

  • Zamestnanec pri práci nosí alebo drží;
  • Inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

Za OOPP teda nemožno považovať bežný pracovný odev alebo uniformu. Môžeme zaň považovať napr. plášť, chrániaci pracovníka pred prachom či kvapalinami, alebo špeciálny odev, chrániaci pred ohňom. Takisto sa za OOPP nepovažuje bežná obuv, ale je ním napríklad protišmyková, antistatická či obuv s oceľovou špicou.

Povinnosti zamestnávateľa

Ak zamestnanec spĺňa podmienky, vyžadujúce si nosenie osobných ochranných pracovných prostriedov, zamestnávateľ mu ich musí poskytnúť automaticky bez toho, aby o ne zamestnanec požiadal. Všetky povinnosti pre zamestnávateľa upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenie vlády 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP, kde sa nachádza aj zoznam konkrétnych druhov, ktoré zamestnávateľ poskytuje ako napríklad prilby, chrániče sluchu, očí rúk a podobne.

Čo zamestnávateľovi hrozí?

Zamestnávateľ je povinný pravidelne a systematicky kontrolovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a aj kontrolovať riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ak zistí nedostatky, je povinný ich odstrániť. Ak zamestnávateľ neposkytne OOPP alebo ich neudržiava funkčné, Inšpektorát práce mu môže uložiť pokutu až do výšky 200 000 eur.

Využite rady odborníkov

V tomto roku inšpekcia práce zaznamenala už 15 smrteľných pracovných úrazov a 28 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Dodržiavanie predpisov BOZP a správne nosenie OOPP je kľúčom k bezpečnejšiemu a zdravšiemu pracovisku.

Na zabezpečenie kvalitných pomôcok sa vždy poraďte s odborníkmi. V spoločnosti REMPO majú dlhoročné skúsenosti a výber kvalitných produktov, ktoré z nej robia TOP dodávateľa pre pracovný trh na Slovensku.