Záverečná práca: Ako na ňu, aby vyhovela prísnym kritériám?

0
1608

Možno viete, možno len tušíte, že bakalárska práca, podobne ako práca diplomová sú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia a ich obhajoba je súčasťou štátnej skúšky, čo je jedna z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Takže, či sa Vám chce alebo nie, budete si musieť dobre naštudovať, čo všetko tvorba bakalárky obnáša.

Bakalárka – previerka Vašich vedomostí

Vypracovanie bakalárky je skutočne prvou vážnou previerkou každého študenta. Podľa autorského zákona je záverečná práca školské dielo vytvorené študentom. Ide teda o splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k vysokej škole. Pravdaže, v súčasnosti sú možnosti, ako si trochu pomôcť, trebárs dať si u profesionálov vypracovať podklady k záverečnej práci, z ktorých následne môžete vychádzať. Gro bakalárskej práce je však stále na samotnom študentovi.

Postup pri písaní bakalárskej práce

Aby Vaše písanie bakalárky nevyšlo nazmar, je treba dbať na odporúčané postupy a smernice tej-ktorej vysokej školy, ktoré jasne udávajú, čo všetko má bakalárska práca obsahovať, aj ako má vyzerať. Po obsahovej i formálnej stránke.

My odporúčame nasledovný postup pri tvorbe bakalárky:

 • Najprv si vyhľadajte bibliografiu aj zdroje
 • Stanovte si hlavný cieľ/čiastkové ciele práce
 • Vytvorte si osnovu (štruktúru) diplomovej práce
 • Samotné písanie práce – vlastný text (jadro práce – teoretická a praktická časť, úvod aj záver)
 • Skompletizovanie práce – tabuľky, grafy, obrázky, prílohy, bibliografia
 • Na rad prichádza konečná verzia bakalárskej práce
 • Posledné opravy
 • Tlač a zviazanie práce
 • Odovzdanie bakalárky

Stres a panika pri tvorbe bakalárky

Je veľmi pravdepodobné, že Vás práve prepadla panika a hovoríte si: „Ja vôbec nestíham bakalársku prácu!“ Zachovajte pokoj, to je celkom bežné, viac menej normálne a úplne pochopiteľné. Áno, je toho veľa, na čo musíte pred tvorbou aj počas samotného procesu písania bakalárskej práce myslieť. Nemožno zabudnúť na nič, všetko je totiž dôležité a rozhoduje o výslednom dojme z Vašej práce. A najmä o jej úspešnej obhajobe. Preto to raz, dvakrát predýchajte a uvedomte si, že to zvládnete. Chce to len systematickú prácu, ideálne, ak budete postupovať krok za krokom a uvidíte, že to s prehľadom zvládnete.

Formálna úprava záverečnej práce

Predtým, ako sa uspokojíte, že všetko podstatné o tvorbe bakalárok už viete a môžete ísť na to, zopakujme si ešte raz aj to, ako má bakalárka vyzerať po formálnej stránke. Nech nemáte zbytočné problémy s bakalárskou prácou.

 • Prácu píšeme v textovom editore Microsoft Word
 • Používame písmo Times New Roman
 • Veľkosť písma textu – 12-bodové bez boldu (tučného písma)
 • Názvy kapitol – 14-bodové, veľké – bold (1. úroveň)
 • Názvy podkapitol – 12-bodové, veľké – bold (2. úroveň)
 • Názvy pod podkapitol – 12-bodové, malé – bold (3. úroveň)
 • Odrážky – odporúča sa jeden typ odrážok

Veríme, že teraz už bude pre Vás napísanie bakalárky hračkou. Tak smelo do písania, nech to máte čím skôr za sebou. Úspešne, pravdaže.

Autorské právo: ximagination / 123RF Reklamní fotografie